Členové rady obce

Jméno Strana Detail
Ing. Jan Novák ABC +
Horák Petr ABC +
Petr Pokorný ABC  
Ivan Doležal CDEF  
Ing. Ivana Drozdová CDEF  

 

V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, místostarosta a další členové rady z řady zastupitelstva. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Činnost rady obce

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a její schůze jsou neveřejné.
Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Pokud má obec méně, jak 15 zastupitelů, pak se rada nezřizuje a její funkce vykonává starosta a zastupitelstvo.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem je jí vyhrazeno například:

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
 • vydávat nařízení obce
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ
 • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
 • stanovit pravidla pro záležitosti petic
 • schvalovat účetní závěrku obce a další

Radu obce tvoří

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Další členové rady